Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan

Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden in verschillende betekenissen gebruikt en er leven veel vragen over de noodzakelijke en gewenste inhoud. De Bouwinformatieraad (BIR) constateerde een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, heeft de BIR Werkgroep BIM Protocol het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan” opgesteld. Projectteams kunnen het Model gebruiken als onderlegger voor het vastleggen van hun project specifieke BIM-afspraken. Tevens biedt het Model een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.



Wij publiceren het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan in twee versies:
  • een bewerkbare versie in Word die u als template kunt gebruiken voor uw BIM-afspraken;
  • een uitgebreide pdf-versie met – naast de template zelf – nadere toelichtingen en aanwijzingen; deze versie kunt u gebruiken als handleiding bij de invulling van de template.

Het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan staat niet op zichzelf. De Werkgroep BIM Protocol werkt nog aan het “Nationaal Model BIM Protocol”. Dit wordt een template voor het vastleggen van de contractuele afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) over BIM. Release 1.0 wordt in december 2016 verwacht.



Het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan is in beheer bij het BIM Loket. Het gebruik van het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan is vrij, maar wij stellen terugkoppeling van ervaringen en suggesties voor verbetering zeer op prijs! De bedoeling is om jaarlijks een update uit te brengen, waar ervaringen en nieuwe inzichten zijn verwerkt. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de BIM Loket helpdesk.





BIM Protocol, BIM Uitvoeringsplan en ILS

De BIR wil met de Nationale Modellen meer duidelijkheid scheppen in de gebruikte terminologie. In de praktijk blijken verschillende organisaties de term ‘BIM Protocol’ bijvoorbeeld in verschillende betekenissen te gebruiken. De gegroeide praktijk is dat een ‘BIM Protocol’ in de meeste gevallen wordt opgesteld nadat de contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) al zijn getekend. Betrokken partijen kunnen dan tot de ontdekking komen dat een aantal afspraken die ze vastleggen, eigenlijk al contractueel geregeld hadden moeten zijn. Ook kan het voorkomen dat afspraken in een BIM Protocol strijdig zijn met contractbepalingen. De BIR wil een einde maken aan deze situatie door de contractuele bepalingen en de samenwerkingsafspraken rond de toepassing van BIM uit elkaar te halen. Naar Brits voorbeeld pleit de BIR ervoor om de contractuele BIM-bepalingen op te nemen in een ‘BIM Protocol’ (een contractstuk) en de BIM-samenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken in een ‘BIM Uitvoeringsplan’. Voor dit laatste plan is nu een ‘Nationaal Model’ beschikbaar.

Informatieleveringsspecificatie
Het komt ook voor dat organisaties het BIM Protocol opvatten als de specificatie van de (BIM-)data die na oplevering moeten worden geleverd ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud. De BIR pleit ervoor om in dit verband de term ‘Informatieleveringsspecificatie’ (ILS) te hanteren. Een ILS wordt niet alleen gebruikt om de gewenste (BIM-)data na oplevering, maar ook tussentijdse dataleveringen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfasen te specificeren.