Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Downloads > Openheid van standaarden

Openheid BIM-standaarden

Hoe open zijn onze open BIM-standaarden?
Openheid standaarden gescoord op 10 criteria

Open BIM-standaarden bevorderen de uitwisselbaarheid van data tussen verschillende informatiesystemen (interoperabiliteit). Het kenmerk van een open standaard is open en transparant beheer. Dat wil zeggen dat iedereen de standaard kan gebruiken, en zich in zekere mate kan bemoeien met de ontwikkeling. Zo kan een gebruiker actief zijn in een van de werkgroepen of wensen kenbaar te maken bij openbare consultaties. Het beheerproces rond een open standaard voorziet in laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen vanwege intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie.

De openheid van een standaard is niet binair weer te geven: open of niet. Wel zijn verschillende openheidaspecten (requirements) te geven. Ken Krechmer heeft hiervoor een model ontwikkeld waarin hij 10 openheidsaspecten vanuit verschillende gezichtspunten op standaarden meet. De criteria in het model van Krechmer zijn in het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) van het Forum Standaardisatie verder uitgewerkt in variabelen per criteria waaraan scores kunnen worden toegekend; dat maakt openheid tussen standaarden ook vergelijkbaar. In onderstaande tabel zijn de scores weergegeven van iedere standaard die bij het BIM Loket in beheer is. De beheerders van de standaard hebben deze gescoord op een schaal van 0 tot 2. CB-NL is recent gepubliceerd en in gebruik genomen, en scoort daardoor op een aantal aspecten wat lager dan andere standaarden.Voor een uitgebreide toelichting op de criteria, download het document Meting openheid open BIM-standaarden (november 2017).