Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Downloads > Plannen en verantwoording

Plannen en verantwoording

  BIM Loket Koers 2021 
  Het BIM Loket bestaat bijna vier jaar. In april 2015 werd de stichting BIM Loket opgericht. Daarbij zijn financiële afspraken gemaakt voor de periode 2015-2018. Het businessplan voor het BIM Loket voorzag in meer samenhang, centrale voorlichting, meer efficiency en transparantie, kennisdeling en financiële bundeling. Deze resultaten zijn inmiddels behaald. Het clubhuis ‘van, voor en door de sector’ is een feit. Tijd voor een volgende stap. Eerder dit jaar hebben we met het bestuur de lijnen voor de Koers 2021 uitgezet. BIM Loket verbreedt de scope. Onze ‘praatplaat’ biedt een overzicht van deze koers. De nieuwe stip op de horizon is het BIM Loket als katalysator en enabler: dé netwerkregisseur voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing. Als u wilt meedenken, stellen we dat op prijs!  Jaarplan 2019
  Het jaar 2019  is vanuit onze basistaak als informatie- en regiepunt voor open standaarden gericht op een sterke basis: borging en verbeteren van de samenhang van de standaarden. Daarnaast is 2019 gericht op het versterken en breder implementeren van onze regierol. Dit mede in het kader van de DigiDealGO die in 2019 zijn beslag moet krijgen en waarvan ondertekening is voorzien in april.

  Jaarplan 2018
  Dit jaar staat in het teken van Samen gericht doorpakken: verder de schouders onder het BIM Loket vanuit ieders eigen rol en positie. Om samen de open standaarden verder te brengen binnen de gekozen focus. Dit is belangrijk gezien de urgentie voor digitalisering en informatisering, en realisatie van de duurzaamheidsopgave uit de Bouwagenda.


  Jaarplan 2017
  In 2017 ligt de focus voor het BIM Loket op drie elementen: (1) Clubhuisfunctie: verbinden van vraag en aanbod rond open BIM-standaarden (kennisinstellingen, gebruikers, softwarelevaranciers etc.) en versterking coördinatiefunctie. (2) Communicatie, Communicatie, Communicatie: nog veel beter markeren wat er zoal gebeurt (ontsluiten, zichtbaar maken) en monitoren en agenderen van ontwikkelingen. (3) Optimaliseren van gewaarborgd beheer van de open standaarden en (signaleren van kansen voor) verbeteren van de onderlinge samenhang en wisselwerking.


  Jaarplan 2016
  Het eerste jaarplan van het BIM Loket staat in het teken van implementatie. In 2015 werd de basis gelegd voor het BIM Loket en het verbinden van de kennisinstituten. Per 2016 zijn CB-NL, NL/SfB, NLCS, GB‐CAS, VISI opgenomen in het BIM Loket en de beheerorganisaties verankerd met een Stuurcommissie. COINS en het Nationaal BIM Protocol volgen in de loop van het jaar.


  Businessplan BIM Loket
  De Bouw Informatie Raad (BIR) legde in 2014 de basis legde voor het BIM Loket met het project Duurzame borging open BIM Standaarden. In nauwe samenwerking met kennisorganisaties BuildingSMART Chapter Benelux, CROW, ETIM, Geonovum, SBRCURnet, STABU en S@les in de bouw werd een Stichtingsplan BIM Loket opgesteld. Het doel van het BIM Loket is het stimuleren van de implementatie van BIM binnen de Nederlandse bouwsector. De oprichting vond plaats op 30 april 2015, tijdens de BIM praktijkdag 2015. Voor de besluitvorming over oprichting van de nieuwe Stichting BIM Loket bleek behoefte aan meer inzicht in de concrete vormgeving en de businesscase van het BIM Loket, beschreven in een businessplan. 


  Communicatie- en adoptiestrategie
  De communicatie- en adoptiestrategie van het BIM Loket richt zich op twee, verwante, opgaven. De hoofdopgave voor de corporate communicatie in het komend jaar is werken aan de ‘versteviging’ van het BIM Loket. De communicatie-inspanningen zijn erop gericht om tot een helder, eenduidig en gedragen beeld te komen over de positie, rol en dienstverlening van het BIM Loket. Daarnaast willen we met de communicatie bijdragen aan bekendheid en een bredere adoptie van open BIM-standaarden. Beide opgaven zijn vertaald een set communicatiedoelen. Op basis van deze doelen hebben we een actieplan 2016, met een aanzet voor 2017, opgesteld.   Zelfevaluatie BIM Loket (2016)
  Op verzoek van de BouwInformatieRaad (BIR) liet het BIM Loket een zogenoemde zelfevaluatie uitvoeren door FI Advies. Via interviews en een webenquête gaven vertegenwoordigers uit het netwerk van de BIR-branches hun visie. Het was goed om met elkaar in dialoog te gaan over opdracht, opbrengst, rolverdeling en verhouding B&U versus GWW. De BIR constateert dat er in de afgelopen anderhalf jaar met beperkte middelen een mooi resultaat is neergezet. Daar zijn wij natuurlijk blij mee! In een mooie brief heeft de BIR toegezegd dat de ingeslagen weg de komende twee jaar kan worden vervolgd. Met elkaar zullen we kijken waar verdere verbetering mogelijk is. De resultaten van de evaluatie kunt u hier downloaden:


  Voortgangsrapportages 

  2018

  2017
  2016


  Jaarverslag BIM Loket 2018: Samen gericht doorpakken
  De belangrijkste opbrengst van 2018 was enerzijds de professionalisering van de beheerorganisatie met implementatie van de zogenaamde “beheerdriehoek” voor de open standaarden. Dit is een op BOMOS (Beheer en Ontwikkel Model Open Standaarden) gebaseerde structuur, gericht op een uniforme en gebruiksgerichte beheerorganisatie. Anderzijds was er de succesvolle follow-up van de paneldiscussie van de Kennisdag 2017 met Bernard Wientjes, die leidde tot het project Digideal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Het binnenhalen van een subsidie van het Ministerie van BZK hiervoor was een succes voor het BIM Loket. Verder is samen met de stakeholders de nieuwe koers 2021 ontwikkeld, waar de BouwInformatieRaad in december 2018 mee instemde. Hierin is de missie voor het BIM Loket herijkt tot “katalysator en enabler: netwerkregisseur voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing”. Daarmee is de scope van het BIM Loket verbreed van een focus op open standaarden naar Bouw Informatie Management (BIM) in de volle breedte.

  Jaarverslag BIM Loket 2017: Samen kom je verder
  Het jaar stond in het teken van de Bouwagenda en van versterking van het clubhuis. De belangrijkste opbrengst van 2017 was de agendering in de Bouwagenda (in samenwerking met de BIR) en de versterking van de positie van het BIM Loket als neutraal kennisplatform open standaarden. Naast de standaarden die al bij ons in beheer waren, vallen nu ook de praktijkrichtlijnen BIM Protocol en BIM Basis ILS formeel onder beheer BIM Loket. Mooie initiatieven die vanuit respectievelijk de BIR en de markt naar het BIM Loket zijn toegebracht en waar veel enthousiasme voor is. De versterking van coördinatie en regie vanuit de clusters wierp in 2017 zijn vruchten af.

  Jaarverslag BIM Loket 2016: Het clubhuis is neergezet
  Voortbouwend op de vliegende start in 2015, richtten we in 2016 de blik al meer naar buiten. Aan het begin van het jaar werden direct een aantal standaarden volledig in beheer opgenomen bij het BIM Loket. De winkel was kortom al open, terwijl hij nog moest worden ingericht. Het was een jaar van opbouwen en elkaar beter leren kennen, waarbij we als BIM Loket meer in onze rol groeiden als hét centrale informatie- en regiepunt voor open BIM-standaarden in Nederland. Met daarbij het belang van focus – BIM Loket is immers geen wonderolie en niet de oplossing voor alle BIM-vraagstukken. Met de resultaten van 2016 liggen we op koers om in 2017 volledig operationeel te worden.

  Jaarverslag BIM Loket 2015: Uit de startblokken!
  Dankzij het vertrouwen van onze financiers en de BouwInformatieRaad hebben we de stap kunnen zetten om het BIM Loket op te richten. Een stap die draaide om samenwerking en om het kweken van vertrouwen tussen de betrokken kennisinstituten en de omgeving. De gedeelde overtuiging is dat we werken in het belang van de Nederlandse bouwsector. Het eerste jaar stond in het teken van de opbouw van de organisatie. Daarnaast werden verschillende standaarden ondergebracht bij het BIM Loket, en ging een eerste helpdeskfunctie van start.