Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Actueel > Projecten

Onderzoek ILS'en in Nederland

In de B&U-sector zien we een toenemende digitalisering: ontwerp-, engineerings-, uitvoerings- en beheerprocessen worden steeds meer data-gedreven. Dat vereist goede afspraken over de data/informatie die de verschillende participanten in het bouwproces moeten leveren. Een belangrijk instrument om afspraken vast te leggen over te leveren informatie is de Informatie LeveringsSpecificatie of ILS. De laatste jaren zijn er verschillende ‘standaard ILS’en’ ontwikkeld, die de informatie-eisen specificeren vanuit de viewpoints van onder meer opdrachtgevers, architecten, ontwikkelende bouwers, leveranciers van prefab betonproducten, enzovoort. Zo zijn er verschillende interpretaties van het begrip ‘ILS’ ontstaan, ondersteund door verschillende methodieken. Sommigen in de bedrijfstak spreken van een wildgroei. Er is veel behoefte aan standaardisatie op het gebied van ILS’en. Het ligt op de weg van het BIM Loket om daarin te faciliteren. De eerste stap is een inventarisatie en vergelijking van bestaande initiatieven: wat zijn de overeenkomsten en verschillen, waar liggen de raakvlakken tussen de verschillende initiatieven en wat zouden volgende stappen moeten zijn om tot harmonisatie te komen? De rapportage van het onderzoek kunt u hier downloaden.
Met de wildgroei blijkt het mee te vallen: diverse initiatieven verwijzen naar elkaar of borduren op elkaar voort. De open standaarden IFC en NL/SfB spelen in vrijwel alle ILS-initiatieven een belangrijke rol. Er zijn kortom genoeg aanknopingspunten voor concrete vervolgstappen. BIM Loket wil die de komende maanden in nauw overleg met de betrokken ‘ILS-eigenaren’ voorbereiden.


Routekaart Gemeenten en BIM

De Routekaart Gemeenten en BIM is het resultaat van de VNG Pilotstarter ‘Routekaart BIM voor gemeenten’, die op initiatief van BIM Loket is uitgevoerd. De Pilotstarter is een middel om het innovatief vermogen van gemeenten en het innovatief klimaat te stimuleren.  

De Routekaart Gemeenten en BIM schetst een overzicht van de stappen die een gemeente kan zetten bij de digitalisering van bouwwerkinformatie (BIM) bij de gemeentelijke taken. Per gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband is een eigen invulling mogelijk. Immers de prioriteiten, de ambitieniveaus en de organisatorische setting bij de diverse rollen kunnen zeer verschillend zijn. 

De interactieve Routekaart Gemeenten en BIM is hieronder te opnenen en te gebruiken, maar ook te downloaden. Het begeleidende document geeft een beknopte uitwerking van de stappen in de routekaart. 

Downloads
Dit VNG-pilotstarterproject is in samenhang uitgevoerd met het VNG-Pilotstarterproject: ‘Samen werken met BIM’. Beide projecten hebben elkaars in- en output gebruikt voor het bereiken van de projectresultaten.


Samen werken met BIM

De publicatie “Samen werken met BIM” is de uitkomst van het gelijknamige VNG-Pilotstarter project. Deze Pilotstarter is een middel om het innovatief vermogen van gemeenten en het innovatief klimaat te stimuleren. Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering. 

Deze publicatie dient als handreiking zowel voor het nadenken over samenwerken bij vernieuwingsvraagstukken zoals BIM binnen gemeenten en marktpartijen als voor het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en marktpartijen. Er is nadrukkelijk gekozen voor de term ‘samen werken’ in plaats van ‘samenwerken’, omdat het project zich focust op het mobiliseren van samenwerking en kennisdeling. Het gezamenlijk oppakken van BIM-vraagstukken zou een resultante kunnen zijn van een vervolgtraject. 

Dit VNG-pilotstarterproject is in samenhang uitgevoerd met het VNG-Pilotstarterproject: ‘Routekaart BIM voor gemeenten’. Beide projecten hebben elkaars in- en output gebruikt voor het bereiken van de projectresultaten.

Download hier de rapportage "Samen werken met BIM".


OTL-BOR: Altijd de juiste informatie over de openbare ruimte

Hoe leg je informatie over objecten in de openbare ruimte eenduidig vast, en wissel je data eenvoudig en betrouwbaar uit? In 2017/2018 onderzocht het projectteam OTL-Beheer Openbare Ruimte of een standaard objecttypenbibliotheek een goed middel is om de informatiebehoefte te structureren en de uitwisseling van informatie over objecten te ondersteunen. Het project werd uitgevoerd door ‘Building Bits’ in opdracht van het BIM Loket, namens provincies Gelderland en Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Rotterdam en kennisinstellingen CROW en Geonovum. In het eindrapport wordt geconcludeerd dat de ontwikkelde OTL-BOR een goede basis kan vormen voor de objectbibliotheken van individuele beheerders. 

Het eindrapport leest u hier. Daarnaast zijn de projectresultaten op een toegankelijke manier verwerkt in een infographic.


Ruimte voor BIM in wet- en regelgeving

Het project “Ruimte voor BIM in wet- en regelgeving” verkent de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen wet- en regelgeving voor het toepassen van BIM als uniforme/standaard werkwijze. Het onderzoek richt zich met name op de B&U, ingegeven door het beschikbare budget en de korte onderzoeksperiode.  Allereerst spitst het onderzoek zich toe op het gebruik van BIM-data/bestanden bij de aanvraag voor de Omgevingsvergunning binnen de bestaande vergunningpraktijk. De belangrijkse conclusie van het onderzoek is dat belemmeringen in bestaande wetgeving een succesvolle toepassing van BIM in de weg staan. Investeringen in BIM door de bouwsector hebben daardoor minder zakelijk en maatschappelijk rendement en leiden zelfs tot extra kosten en tijdsbeslag voor opdrachtgevers en bouwbedrijven. 

De rapportage kunt u hier inzien.