Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Helpdesk > FAQ: Toepassing van open BIM-standaarden

FAQ: Toepassing van open BIM-standaarden

Is gebruik van open BIM-standaarden verplicht?    
De geo-standaard IMGeo is bij wet verplicht. Daarnaast zijn standaarden die op de 'Pas toe of leg uit'- lijst van het  Forum Standaardisatie staan verplicht; dit betreft de VISI en IFC  standaard. Dat wil zeggen dat (semi-)overheidsorganisaties die actief zijn in het toepassingsgebied van de standaarden, verplicht zijn om bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen of -diensten deze standaarden te eisen (pas toe). Organisaties die hier vanaf wijken mogen dat alleen met zwaarwegende argumenten en moeten via hun jaarverslag gemotiveerd verantwoording afleggen (leg uit).  Verder gelden er geen verplichtingen, maar is het gebruik van open BIM-standaarden sterk aan te raden met het oog op duurzame toegankelijkheid van de informatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk.

Wie passen al open standaarden toe?
   
Open standaarden worden toegepast door bouwpartners of ICT-partners die informatie willen delen zonder hiervoor van derden afhankelijk te zijn. Gebruikers zijn o.a.: gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Prorail, Schiphol, leidingbeheerders, aannemers, architecten, ingenieursbureaus, installatiebedrijven, toeleveranciers (fabrikanten, groothandels). 


Zijn de open BIM-standaarden al geïmplementeerd in alle beschikbare software? 
Nee, hier ligt nog een uitdaging voor de software industrie en haar eindgebruikers om het totale pakket te integreren in hun productportfolio. Voor een deel zijn de standaarden wel geïmplementeerd. We verwijzen hiervoor naar de website van de standaard.
 

Werken de open BIM-standaarden ook in combinatie? 
Op dit moment is de onderlinge afstemming van open BIM-standaarden nog in de beginfase. In Nederland is er een duidelijke relatie tussen VISI en COINS gelegd. Stap voor stap worden standaarden steeds meer met elkaar afgestemd waardoor gecombineerde toepassing mogelijk wordt.


Zijn er use-cases  van de open BIM-standaarden? 
Voor onder andere CB-NL zijn use-cases beschikbaar, zie hiervoor voorlopig de eigen website van de standaarden.


Hoe verwerk ik open BIM-standaarden in mijn contract?  
U kunt het gebruik van BIM en/of de oplevering via BIM opnemen in uw contract. Daarnaast kunt u in het contract eisen stellen aan de procesgang gedurende het project. Op al deze aspecten kunt u open BIM-standaarden van toepassing verklaren. Let hierbij wel op dat het van groot belang is dat de op te leveren stukken, al dan niet in combinatie met een model, ook eisen zullen stellen aan uw eigen interne informatiebeheerssysteem. Dit moet hier wel mee overweg kunnen om effectief gebruik te kunnen maken van de opgeleverde stukken.


Heb ik inspraak in de Open BIM-standaarden? 
Ja, er is sprake van project- en werkgroepen waarbij de gebruikers, leveranciers etc. inbreng hebben in de inhoudelijke ontwikkeling. Per standaard is dit verschillend georganiseerd, er zal een harmonisatietraject plaatsvinden om hier meer samenhang in aan te brengen. U kunt uw interesse kenbaar maken door een bericht te sturen naar helpdesk@bimloket.nl.


Welke opleidingen zijn er beschikbaar rond open BIM-standaarden? 
Er zijn een aantal opleidingen die gericht zijn op de open standaarden. Opleidingen van onafhankelijke aanbieders zijn SBRCURnet voor de NLCS, buildingSMART voor IFC en CROW voor VISI. Ook worden door diverse onderwijsinstellingen, commerciële aanbieders en kennisinstituten opleidingen aangeboden. Neem contact op met de beheerder van de standaard voor meer informatie over mogelijke aanbieders. Daarnaast worden er voor diverse standaarden zogeheten gebruikersmiddagen georganiseerd. Hier wordt de laatste stand van zaken omtrent de standaard gepresenteerd.


Welke rollen en competenties hebben mijn medewerkers nodig voor BIM en het werken met Open BIM-standaarden? 
De competenties voor het werken met open standaarden zijn niet anders dan voor het werken met een softwarepakket. Het vereist enige zelfstudie en opleiding om een open standaard correct toe te passen en er de vruchten van te kunnen plukken. Dit is echter per standaard verschillend en is afhankelijk van het BIM level waar de standaard wordt toegepast. Een standaard in Level 1 is eenvoudiger om te implementeren binnen het bedrijf en toe te passen in de eigen werkzaamheden.


Is er een stappenplan voor implementatie van open BIM-standaarden, en hoeveel tijd en geld kost dat? 
De inspanning en investeringen die de implementatie van open BIM-standaarden met zich meebrengen, verschillen per geval. Dit hangt onder meer af van de beschikbaarheid van ondersteunende software en/of de mate waarin de standaard software die u gebruikt, al is voorbereid op toepassing van de standaarden. Ook uw huidige werkwijze en de manier waarop uw organisatie op dit moment omgaat met (project-)informatie, zijn van grote invloed. 


Hoe kan ik de afdeling Inkoop adviseren over open BIM-standaarden? 
Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk van de open BIM Standaard die u wilt gaan toepassen en waarvoor. Niet alle open BIM-standaarden lenen zich voor directe toepassing in inkoopprocessen. Laat u  hierbij dan ook voorlichten door de beheerder van de Standaard en/of kennisorganisaties.


Hoe kan ik open standaarden gebruiken? 
Veel van de BIM-standaarden kunnen niet door een gebruiker zelf worden toegepast. Voor het merendeel van de standaarden zal gelden dat deze in BIM-software moeten zijn geïmplementeerd, voordat ze kunnen worden gebruikt. Wilt u de standaarden gebruiken? Ga dan na in hoeverre u zelf de implementatie kunt verzorgen door bijvoorbeeld de juiste koppelingen te maken of een ondersteunende werkmethode te implementeren, of dat uw software leverancier de software moet uitbreiden. U kunt er mogelijk ook voor kiezen zelf software te ontwikkelen die kan werken met de door u gewenste open standaard. De beheerder van de standaard heeft documentatie beschikbaar die bij de implementatie gebruikt kan worden.


Hoe kan ik starten met Open BIM-standaarden? 
Verdiep u eerst in de werking van de standaarden. Waar is het voor bedoeld? Wat kan je ermee? Hoe is het gebruik? Hoe kan de standaard in uw organisatieproces worden geïntegreerd? Zoek zonodig ondersteuning door (onafhankelijke) experts. Als u een standaard wilt gaan gebruik, neem dan contact op met uw leverancier van BIM-software over de wijze waarop deze is ingebouwd en of een eventuele uitbreiding van uw software noodzakelijk is.


Welke  ondersteuning biedt het BIM Loket? 
Het BIM Loket biedt antwoord op algemene vragen over de individuele standaarden, maar neemt niet de taken over van de BIM-adviseurs. Voor vragen die niet geschikt zijn voor beantwoording door het BIM Loket, omdat dit te specifiek of tijdrovend zou zijn, wordt u doorverwezen naar kennisorganisaties van de individuele standaarden.


Waar vind ik meer informatie over de individuele open BIM-standaarden? 
Elke open BIM Standaard wordt nu nog beheerd door een eigen beheerorganisatie. Informatie over een individuele standaard vindt u op de website van de betreffende beheerorganisatie. Een overzicht van deze websites vindt u hier. Op termijn kunt u alle relevante informatie bij elkaar vinden op www.bimloket.nl.


Hoe meld ik problemen of wijzigingsvoorstellen voor de open BIM-standaarden? 
U kunt deze indienen via de Helpdesk van het BIM Loket. Op dit moment worden de open BIM-standaarden nog beheerd door de eigen beheersorganisatie. Opmerkingen en verzoeken die bij het BIM Loket binnen komen zullen worden doorgestuurd en door de betreffende beheersorganisatie worden verwerkt.


Hoe blijf ik op de hoogte van de open BIM-standaarden? 
De website van BIM Loket biedt algemeen nieuws en informatie over open BIM-standaarden. Informatie en nieuws over individuele open BIM-standaarden vindt u op de website van de betreffende beheerders. Sommige standaarden versturen een eigen nieuwsbrief, bijvoorbeeld CB-NL. Op termijn zal de nieuwsvoorziening voor individuele standaarden ook via het BIM Loket gaan.