Home Digitale samenwerking Internationaal

BIM Loket Internationaal

Als het gaat om standaarden heeft het BIM Loket als uitgangspunt “internationaal, tenzij...”. Het programmateam Internationale Aansluiting & Ontwikkeling (AI&O) geeft hieraan concreet invulling. Met een scala aan activiteiten, zowel nationaal als internationaal, dragen zij bij aan de implementatie van internationale standaarden. Het programmateam bestond in 2021 uit Dik Spekkink, Lex Ransijn en Alexander Worp.

Programmateam IA&O in 2021

Het programmateam (Inter)nationale Aansluiting & Ontwikkeling (AI&O) heeft een actief jaar achter de rug. Voor alle details, download hier het memo met alle werkzaamheden en deliverables.

Webinars

BOG Werkgroep BIM B&U

De BOG Werkgroep BIM B&U zag naar aanleiding van het BIM Loket rapport “ILS’en in Nederland” uit 2019 mogelijkheden om het eigen ontwikkelingsproces (toepassing van BIM bij semi-overheidsopdrachtgevers) meer richting te geven. In samenwerking met het programmateam IA&O ontwikkelde de werkgroep het document “Visie harmonisatie ILS’en Opdrachtgevers B&U”. 

Participatie in Europese normalisatie op het gebied van BIM

De CEN/TC 442 “Building Information Modelling” is de Europese normcommissie die normen (EN standards) en praktijkrichtlijnen (TS: Technical Specifications) ontwikkelt. BIM Loket participeert actief en enkele werk- en taakgroepen van de normcommissie. De meeste activiteiten waarin BIM Loket participeert, hebben betrekking op (het ondersteunen van de implementatie van) de NEN-EN-ISO 19650-serie: dé internationale standaard voor informatiemanagement in de gedigitaliseerde levenscyclus van bouwwerken.

Internationaal netwerk BIM basis ILS

Lex Ransijn is namens de BIM basis ILS bezig de vertalingen van de BIM basis ILS v2 naar alle 17 talen te regelen. Eind november is in ieder geval de Engelstalige versie van de BIM Basis ILS, inclusief de volledige de toelichting op de website beschikbaar. De kans bestaat dat we eind 2022 van nog veel meer talen de sites in de lucht hebben. In ieder geval zal eind van het jaar de infographic van de BIM Basis ILS in meerdere talen beschikbaar zijn.

Harmonisatie ILS’en in Nederland

Het programmateam participeert actief in de beheer- en expertcommissies voor de (door)onwikkeling en het beheer van ILS-gerelateerde richtlijnen, zoals:

Plannen voor 2022

Het programmateam IA&O stelt voor de activiteiten in 2022 te concentreren op twee strategische ontwikkelingen, die naar onze mening een boost kunnen geven aan het programma “Harmonisatie ILS’en Opdrachtgevers B&U” in het bijzonder en daarmee ook de digitalisering in de bouwsector als geheel:

Object Type Library (OTL) gebouwen

(Eerste stappen in) de ontwikkeling van een Object Type Library (OTL) voor gebouwen. Een OTL is een systematische beschrijving van een bouwwerk en zijn relevante onderdelen en de eigenschappen/kenmerken die je van dat bouwwerk en die onderdelen wilt kennen. Een OTL kan worden ontwikkeld van globaal naar heel gedetailleerd. De regels voor de modellering zijn in 2021 vastgelegd in de NEN 2660-1 en -2: “Regels voor semantisch modelleren van informatie in de gebouwde omgeving” (Dik Spekkink is voorzitter van de betreffende NEN normcommissie, de NC 351225).

Wat ons voor ogen staat is een in eerste instantie simpele OTL, als “placeholder” van gewenste informatie over een gebouw waar we het allemaal over eens zijn. Een mogelijkheid is om de inhoud van het “Consumentendossier”, zoals beschreven in de nieuwe, gratis te downloaden NPR 8092 is beschreven, als uitgangspunt en als basis voor de eerste vulling van de OTL te nemen. Als we kunnen afspreken dat voor ieder gebouw minimaal díe informatie wordt geleverd – liefst in de vorm van data – dan is dat al een mooi begin. Wanneer opdrachtgevers afspreken om deze informatie altijd en op dezelfde manier uit te vragen, kunnen marktpartijen hun informatieleveringsproces gaan standaardiseren.

De OTL kan vervolgens naar behoefte verder worden ontwikkeld en/of gevuld, enentueel gedifferentieerd naar verschillende gebouwtypen (kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg, scholen, enzovoort).

Ontwikkeling ILS Omgevingsvergunning.

Enkele jaren geleden is onder de vlag van de VNG met een groep praktijkexperts en TNO een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een ILS voor het indienen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De centrale vraag was: “Wat moeten we toevoegen aan de BIM Basis ILS om IFC-modellen te verkrijgen die (voor een belangrijk deel) automatisch kunnen worden getoetst aan de bepalingen van het Bouwbesluit?”. De uitkomst was dat het haalbaar is om zo’n ILS te ontwikkelen.

VNG heeft het onderwerp vervolgens ondergebracht bij het programma Totaal Driemensionaal (T3D), waarin de drie grote steden en VNG samenwerken. Inmiddels is duidelijk dat T3D niet aan dit onderwerp gaat toekomen. Voorstel is daarom het weer op te pakken in het kader van de harmonisatie van ILS’en. Wij menen dat dit een strategisch project is, omdat: