Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home BIM Loket Plannen & verantwoording

Jaarplannen

2021

In de afgelopen jaren verbreedde onze scope naar BIM-breed, groeide de behoefte in het netwerk en kregen de internationale ontwikkelingen een prominentere plek. Hoewel ons budget is gegroeid, overstijgen de ambities en verwachtingen dat wat praktisch haalbaar is. De focus ligt de komende tijd op het overeind houden van de basis van standaarden en richtlijnen en versterken van de communicatie, gericht op het verder betrekken van de stakeholders en volgers. Om van daaruit tot verdere groei en toepassing te komen. De ambities vergen ook actieve inzet vanuit het netwerk, samen vormen we het BIM Loket! 

2020

Omdat er een kersverse Meerjarenstrategie 2020-2023 beschikbaar is, hebben we voor dit jaar geen eigenstandig jaarplan opgesteld. Voor 2020 verwijzen wij u naar het programma zoals beschreven in infographics 3 en 4 van de Meerjarenstrategie.

2019

Vanuit onze basistaak als informatie- en regiepunt voor open standaarden is dit jaar gericht op een sterke basis: borging en verbeteren van de samenhang van de standaarden. Daarnaast is 2019 gericht op het versterken en breder implementeren van onze regierol. Dit mede in het kader van de DigiDealGO die in 2019 zijn beslag moet krijgen en waarvan ondertekening is voorzien in april.

2018

Dit jaar staat in het teken van Samen gericht doorpakken: verder de schouders onder het BIM Loket vanuit ieders eigen rol en positie. Om samen de open standaarden verder te brengen binnen de gekozen focus. Dit is belangrijk gezien de urgentie voor digitalisering en informatisering, en realisatie van de duurzaamheidsopgave uit de Bouwagenda. 

2017

De focus ligt op drie elementen: (1) Clubhuisfunctie: verbinden van vraag en aanbod rond open BIM-standaarden (kennisinstellingen, gebruikers, softwareleveranciers etc.) en versterking coördinatiefunctie. (2) Communicatie, Communicatie, Communicatie: nog veel beter markeren wat er zoal gebeurt (ontsluiten, zichtbaar maken) en monitoren en agenderen van ontwikkelingen. (3) Optimaliseren van gewaarborgd beheer van de open standaarden en (signaleren van kansen voor) verbeteren van de onderlinge samenhang en wisselwerking.

2016

Het eerste jaarplan van het BIM Loket staat in het teken van implementatie. In 2015 werd de basis gelegd voor het BIM Loket en het verbinden van de kennisinstituten. Per 2016 zijn CB-NL, NL/SfB, NLCS, GB?CAS, VISI in het BIM Loket en de beheerorganisaties verankerd met een Stuurcommissie. COINS en het Nationaal BIM Protocol volgen in de loop van het jaar. 

Businessplan BIM Loket

De Bouw Informatie Raad (BIR) legde in 2014 de basis voor het BIM Loket met het project Duurzame borging open BIM Standaarden. In nauwe samenwerking met kennisorganisaties BuildingSMART Chapter Benelux, CROW, ETIM, Geonovum, SBRCURnet, STABU en S@les in de bouw werd een Stichtingsplan BIM Loket opgesteld. Het doel van het BIM Loket is het stimuleren van de implementatie van BIM binnen de Nederlandse bouwsector. De oprichting vond plaats op 30 april 2015, tijdens de BIM praktijkdag 2015. Voor de besluitvorming over oprichting van de nieuwe Stichting BIM Loket bleek behoefte aan meer inzicht in de concrete vormgeving en de businesscase van het BIM Loket, beschreven in een businessplan.