Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Uitkomsten BIM-maturity enquête 2016: waar staat de bouwsector met BIM?

Uitkomsten BIM-maturity enquête 2016: waar staat de bouwsector met BIM?

14-12-2016
In opdracht van de BIR en de NEVI voerde de Universiteit Twente een tweejarig onderzoek uit naar de volwassenheid van het BIM-gebruik in Nederland. In aanvulling op de eerder uitgevoerde sectoranalyse uit 2014, werd begin dit jaar een online enquête afgenomen onder 105 organisaties. Het doel was om een beter beeld te vormen van de verschillen en overeenkomsten tussen deelsectoren wat betreft BIM-maturity. De onderzochte organisaties zijn verdeeld over de verschillende deelsectoren: opdrachtgevers en eigenaren, architecten, ingenieurs, bouwbedrijven B&U, bouwbedrijven GWW, installatiebedrijven en toeleveranciers/producenten. 
Om de BIM-maturity van partijen in te schalen, is gebruik gemaakt van een BIM-maturity model dat door de Universiteit Twente is ontwikkeld. Daarnaast werd inzicht verkregen in barrières die het gebruik en de ontwikkeling van BIM belemmeren en gaven respondenten hun mening over de relevantie van voorgelegde toekomstvisies. Op basis van de uitkomsten van de enquête kunnen prioriteiten worden afgeleid om de BIM-maturity in specifieke deelsectoren of de bouw in het algemeen te bevorderen. De sectorrapportage is (gratis) te downloaden.

Uitkomsten
Met een paar slagen om de arm (vanwege de beperkte respons per deelsector) zijn enkele algemene conclusies te trekken. Wat opvalt, is dat de BIM-volwassenheid van individuele organisaties bínnen deelsectoren sterk uiteen loopt. Daarnaast zijn er specifieke BIM-aspecten die in zijn algemeenheid extra aandacht behoeven. Zo is het vastleggen van afspraken rond de uitvoering van BIM-processen nog niet algemeen gangbaar, vindt BIM-educatie vooral ad hoc plaats en wordt de informatieopbouw niet goed opgepakt. Ook de toegankelijkheid van het documentmanagementsysteem via de BIM-omgeving is nog beperkt geregeld.

Barrières 
Als belangrijke barrière komt naar voren dat opdrachtgevers projecten uitgevoerd willen hebben met BIM, maar nog onvoldoende weten wat ze ermee willen/kunnen. Verder wordt toepassing van BIM nog te weinig uitgevraagd door opdrachtgevers, omdat de bouwketen er volgens opdrachtgevers nog onvoldoende klaar voor is. Ook een gebrek aan kennis en ervaring op het gebied van BIM behoort tot de belangrijkste barrières. Respondenten onderschrijven hiermee dat dit vooruitgang en uitbreiding van BIM toepassingen belemmert. Als vierde barrière wordt genoemd: een onvoldoende BIM-volwassenheid van andere partijen, waardoor deze niet meekunnen in de gewenste BIM-werkwijze. Tot slot is een gebrek aan niet goed gedefinieerde of geïmplementeerde standaarden voor informatie-uitwisseling onderdeel van de vijf belangrijkste barrières.

BIM-maturity projectanalyse
Behalve op sectorniveau heeft de Universiteit Twente de BIM-maturity ook op projectniveau en op organisatieniveauonderzocht. 

Sectorrapportage
De volledige uitkomsten zijn terug te lezen in de gepubliceerde rapportage
 
SBR-BIR-LOGO-CMYK