Use case Areaalgegevens uitwisselen

Aanleiding

De COINS community is gevraagd, welke onderwerpen voor hen het belangrijkst zijn, als het gaat om informatieuitwisseling tussen partijen. Hieruit kwamen twee onderwerpen naar voren: Areaalgegevens uitwisselen, en Contract als data. Beide onderwerpen zijn uitgewerkt in een gebruikersbijeenkomst. De gebruikerswensen zijn bijgehouden in Github. Voor areaalgegevens uitwisselen was de conclusie, dat dit nogal een breed begrip is, en dat er behoefte is aan een use case waarin duidelijk wordt gemaakt, wat de gebruikersbehoefte is en (daaruit afgeleid) welke gegevens moeten worden uitgewisseld. Gelderland heeft zich aangeboden om een voorbeeld use case aan te dragen voor het BIM loket.

Werkzaamheden

De use case zo opstellen en organiseren dat duidelijk wordt welke gebruikersbehoefte er is bij het uitwisselen van areaalgegevens. Hierbij wordt het volgende gevraagd:

  1. Procesanalyse: Het proces van uitwisseling van gegevens te documenteren. Bron: het door CROW uitgewerkte proces en de geïdentificeerde partijen in dit proces (bijlage), eventueel aangevuld met de specifieke werkwijze van Gelderland.
  2. Informatieanalyse: wat wil Gelderland bereiken bij het uitwisselen van areaalgegevens, welke gegevens worden gevraagd. Eventueel toegespitst op een specifiek voorbeeld.
  3. Systeemanalyse: Wat moet Gelderland daarbij kunnen (applicaties en/of vaardigheden van medewerkers), wat wordt gevraagd van een opdrachtnemer (idem)
  4. De issues op Github (areaalgegevens uitwisselen) te gebruiken en documenteren hoe Gelderland deze vraagstukken invult.
  5. Te documenteren welke rol de open BIM standaarden spelen bij de use case van Gelderland.