Home NLCS Werkpakketten

RAW pakketten en installaties


CROW (beheerder RAW systematiek) en softwareleveranciers van RAW en NLCS doen in het kader van dit werkpakket een verkenning naar de mogelijkheid om de NLCS en RAW-systematiek met elkaar te verenigen. Het doel hierbij is om de hoeveelheden te bepalen en dit vervolgens te koppelen met RAW voor het opstellen van bestekken en calculaties.

SIim informatie gebruiken

In de bredere zin lopen er diverse BIM-ontwikkelingen die in de basis vooral om het slim (her)gebruiken van informatie draaien. Met dit voorstel maken CROW en de andere betrokken partijen slim gebruik van informatie, zonder daarbij de huidige manier van werken volledig op zijn kop te zetten. Gezien het hoge percentage van werken dat nog steeds volgens RAW en NLCS wordt gemaakt, kan dit project de sector een impuls geven voor verdere digitalisering en werken volgens het BIM-gedachtengoed.

Verzuiling doorbreken

Al 15 jaar doet de markt pogingen om CAD- en RAW-programma’s met elkaar te verbinden. Eerder bleek dit niet opportuun, onder andere door het ontbreken van een standaard voor CAD-tekeningen en een sterk verzuilde bedrijfscultuur. 

Inmiddels zijn de benodigde standaarden beschikbaar en groeit het besef dat je met digitalisering de werkzaamheden efficiënter uit kunt voeren. De initiatiefnemers van dit projecten hopen de verzuiling in de branche te doorbreken, door standaarden in samenhang te zetten. Met als uiteindelijk doel integrale digitale samenwerking tussen tekenaars, bestekschrijvers, calculators en beheerders.

Gemiste kans

Dat er nog geen samenhangend geheel is, is een gemiste kans als je bedenkt dat circa 80 procent van de werkzaamheden in de buitenruimte tot stand komt op basis van NLCS-tekeningen en een RAW-contract. Met de huidige werkmethode is het doorvoeren van wijzigingen in het ontwerp een arbeidsintensieve, handmatige en foutgevoelige exercitie. En dat lijdt uiteindelijk weer tot discussies over meer- en minderwerk door tegenstrijdigheden tussen tekeningen en het contract.

Daarom richt dit project zich op een verkenning naar het aanbrengen van samenhang tussen de volgende standaarden: