Home Standaarden en richtlijnen Broedplaats

De Informatieleverinsspecificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E) is een initiatief met de potentie (zeer) grote impact te maken. Wij ondersteunen dit initiatief van harte. Anders dan bijvoorbeeld de BIM basis ILS is de ILS O&E (nog) niet in beheer bij het BIM Loket.

De ILS Ontwerp & Engineering is er om de informatiebehoefte voor de ontwerp en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar te communiceren. Hierin wordt vastgelegd welke informatie waar en wanneer in het proces aanwezig moet zijn. Het niet weten wanneer en waar je welke informatie moet leveren of kan verwachten, zorgt namelijk voor frustraties, fouten en een inefficiënt proces. Dit probleem lijkt steeds nijpender te worden door de toenemende informatisering en digitalisering. In onze gefragmenteerde sector redt een organisatie alleen het niet om daarin de ban te breken, maar is het collectief nodig om structureel verbeteringen door te voeren. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering.

De oplossing die wordt geboden ligt eigenlijk voor de hand, namelijk ervoor zorgen dat we elkaar gaan begrijpen. Hiervoor moet er enerzijds begrip komen voor de inhoud en anderzijds herkenning van de wijze van communiceren. Met de lancering van ILS O&E heeft de sector de beschikking over een instrument dat door organisaties gebruikt kan worden om binnen projecten een project specifieke ILS te kunnen maken. Er is afstemming gevonden op inhoud en de wijze van communiceren. Door het uniformiseren van de vraagkant (communiceren van de informatiebehoefte) kan de aanbodzijde zich efficiënter en effectiever gaan organiseren. Dit zal in zijn geheel bijdragen aan de integraliteit van het ontwerpproces en de informatieoverdracht naar productie.

De ILS O&E is een aanvulling op het bestaande afspraken landschap rondom BIM. Belangrijk is dan ook om te beseffen dat de ILS O&E niet bedoeld is om 1:1 door te zetten op een project, maar juist als hulpmiddel om tot een project specifieke ILS te komen die in samenhang staat met het BIM Uitvoeringsplan, het contract en eventuele andere ILS’en. De ILS O&E en de BIM basis ILS liggen in elkaars verlengde en zijn op sector niveau afgestemd. Als organisatie is het vervolgens belangrijk om te bepalen hoe deze toepassingsrichtlijnen worden ingezet en hoe deze voorwaardelijk worden voor de werkwijze op projectniveau. 

Het maken van een ILS

Zoals eerder vermeld gaat het bij een ILS om zowel de inhoud als het middel waarmee gecommuniceerd wordt. Voor de huidige versie is daarbij de keuze gemaakt om het gebruik zo laagdrempelig mogelijk te maken en de tools die voor handen zijn te gebruiken. Het besef is er dat met alle huidige digitale hulpmiddelen er meer mogelijk is. Een online configurator kan hierin uitkomst bieden en moet het opstellen van een project ILS versnellen en vereenvoudigen. Doordat het gebruiksgemak verhoogt (stap voor stap, per onderdeel door de ILS onderwerpen navigeert) zal de ILS adoptie vergroten en daarmee de BIM informatie van modellen vergroten.

Meer weten? Er is inmiddels een concept voorstel als Versnellingsproject ingediend bij de DigiDealGO. Lees het concept plan:

Documentatie 

Onderstaande documentatie wordt ter beschikking gesteld door de initiatiefnemers en ontsloten via het BIM Loket. Het beheer van de ILS Ontwerp & Engineering wordt ingevuld door het Multidisciplinaire Team (MDT) van de ILS O&E. Heeft u aanvullingen, verbeteringen, op- of aanmerkingen? Mail ze naar helpdesk@bimloket.nl.

Basisbestand:

Toelichtingen: 

Voorbeeldbestanden: 

Deel deze pagina: