Home Standaarden en richtlijnen Richtlijnen
Nationale Modellen

Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede contract- en werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden door elkaar en in verschillende betekenissen gebruikt. Er leven veel vragen over de noodzakelijke en gewenste inhoud. De Bouwinformatieraad (BIR) constateerde een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, presenteert de BIR Werkgroep BIM Protocol twee modellen: het “Nationaal Model BIM Protocol” en het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan”. Het Model BIM Protocol is bedoeld als onderlegger voor het vastleggen van projectspecifieke contractbepalingen rond BIM. Het Model BIM Uitvoeringsplan is een template dat projectteams kunnen gebruiken voor het vastleggen van hun onderlinge BIM-werkafspraken. Tevens bieden de Modellen een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.

Nationaal Model BIM Protocol

Wij publiceren het Nationaal Model BIM Protocol in twee versies:

  • een bewerkbare versie in Word die u als template kunt gebruiken voor uw contractuele BIM-bepalingen;
  • een uitgebreide pdf-versie met – naast de template zelf – nadere toelichtingen en aanwijzingen; deze versie kunt u gebruiken als handleiding bij de invulling van de template.

Meld ons uw praktijkervaringen!

Een BIM Protocol is in ons land nog niet vaak in deze vorm – contractuele BIM-afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer – toegepast. Daarom is besloten om in eerste instantie een ‘Nationaal Model BIM Protocol Release 0.9’ uit te brengen. Wij (BIR en BIM Loket) dagen de bouwwereld uit om deze versie in projecten te testen en ervaringen en nieuwe inzichten met ons te delen. Op basis daarvan kunnen we dan een verbeterde, breed gedragen ‘Release 1.0’ uitbrengen. U kunt uw terugkoppelingen mailen naar helpdesk@bimloket.nl.

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan

Ook van het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan zijn twee versies:

  • een bewerkbare versie in Word die u als template kunt gebruiken voor uw BIM-afspraken;
  • een uitgebreide pdf-versie met – naast de template zelf – nadere toelichtingen en aanwijzingen; deze versie kunt u gebruiken als handleiding bij de invulling van de template.

Het Nationaal Model BIM Protocol en het Nationaal Model Uitvoeringsplan zijn in beheer bij het BIM Loket. Het gebruik van de Modellen is vrij, maar wij stellen terugkoppeling van ervaringen en suggesties voor verbetering zeer op prijs! De bedoeling is om jaarlijks een update uit te brengen, waar ervaringen en nieuwe inzichten zijn verwerkt. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de BIM Loket helpdesk.

BIM Protocol, BIM Uitvoeringsplan en ILS

De BIR wil met de Nationale Modellen meer duidelijkheid scheppen in de gebruikte terminologie. In de praktijk blijken verschillende organisaties de term ‘BIM Protocol’ bijvoorbeeld in verschillende betekenissen te gebruiken. De gegroeide praktijk is dat een ‘BIM Protocol’ in de meeste gevallen wordt opgesteld nadat de contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) al zijn getekend. Betrokken partijen kunnen dan tot de ontdekking komen dat een aantal afspraken die ze vastleggen, eigenlijk al contractueel geregeld hadden moeten zijn. Ook kan het voorkomen dat afspraken in een BIM Protocol strijdig zijn met contractbepalingen. De BIR wil een einde maken aan deze situatie door de contractuele bepalingen en de samenwerkingsafspraken rond de toepassing van BIM uit elkaar te halen. Naar Brits voorbeeld pleit de BIR ervoor om de contractuele BIM-bepalingen op te nemen in een ‘BIM Protocol’ (een contractstuk) en de BIM-samenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken in een ‘BIM Uitvoeringsplan’. Voor dit laatste plan is nu een ‘Nationaal Model’ beschikbaar.

Informatieleveringsspecificatie

Het komt ook voor dat organisaties het BIM Protocol opvatten als de specificatie van de (BIM-)data die na oplevering moeten worden geleverd ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud. De BIR pleit ervoor om in dit verband de term ‘Informatieleveringsspecificatie’ (ILS) te hanteren. Een ILS wordt niet alleen gebruikt om de gewenste (BIM-)data na oplevering, maar ook tussentijdse dataleveringen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfasen te specificeren.

Deel deze pagina: