Home Standaarden en richtlijnen Richtlijnen
BUP nieuwe stijl in de maak

De initiatiefgroep BUP 2.0 werkt aan het ombouwen van het huidige Model BUP van het BIM Loket, naar een eigentijdse versie: toepassingsgericht en online. Deze komt in de loop van 2021 beschikbaar via een specifieke website. Ook bijdragen? Meer informatie en contactpersonen zijn te vinden in een BUP 2.0 nieuwsbericht dat onlangs werd gepubliceerd.

Nationale Modellen

Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede contract- en werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden door elkaar en in verschillende betekenissen gebruikt. De voomalige Bouwinformatieraad BIR constateerde een aantal jaar geleden al een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, heeft de BIR Werkgroep BIM Protocol destijds twee modellen gelanceerd: het “Nationaal Model BIM Protocol” en het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan”. 

Het Model BIM Protocol is bedoeld als onderlegger voor het vastleggen van projectspecifieke contractbepalingen rond BIM. Het Model BIM Uitvoeringsplan is een template die projectteams kunnen gebruiken voor het vastleggen van hun onderlinge BIM-werkafspraken. Tevens bieden de Modellen een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.

Nationaal Model BIM Protocol

Het Nationaal Model BIM Protocol kent twee versies:

  • Een bewerkbare versie in Word die u als template kunt gebruiken voor uw contractuele BIM-bepalingen;
  • Een uitgebreide pdf-versie met – naast de template zelf – nadere toelichtingen en aanwijzingen; deze versie kunt u gebruiken als handleiding bij de invulling van de template.

Meld ons uw praktijkervaringen!

Het Nationaal Model BIM Protocol en het Nationaal Model Uitvoeringsplan zijn in beheer bij het BIM Loket. Het gebruik van de Modellen is vrij, maar wij stellen terugkoppeling van ervaringen en suggesties voor verbetering zeer op prijs! Als BIM Loket dagen we de bouwwereld uit om BUP, en zometeen BUP 2.0, in projecten te testen en ervaringen en nieuwe inzichten daarom met ons te delen. Op basis daarvan kunnen we dan verbeteringen aanbrengen en uitbrengen. U kunt uw terugkoppelingen mailen naar helpdesk@bimloket.nl.

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan

Ook van het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan zijn twee versies:

  • Een bewerkbare versie in Word die u als template kunt gebruiken voor uw BIM-afspraken;
  • Een uitgebreide pdf-versie met – naast de template zelf – nadere toelichtingen en aanwijzingen; deze versie kunt u gebruiken als handleiding bij de invulling van de template.

BIM Protocol, BIM Uitvoeringsplan en ILS

De Nationale Modellen moeten meer duidelijkheid scheppen in de gebruikte terminologie. In de praktijk blijken verschillende organisaties de term ‘BIM Protocol’ bijvoorbeeld in verschillende betekenissen te gebruiken. De gegroeide praktijk is dat een ‘BIM Protocol’ in de meeste gevallen wordt opgesteld nadat de contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) al zijn getekend. Betrokken partijen kunnen dan tot de ontdekking komen dat een aantal afspraken die ze vastleggen, eigenlijk al contractueel geregeld hadden moeten zijn. Ook kan het voorkomen dat afspraken in een BIM Protocol strijdig zijn met contractbepalingen. Aan deze situatie kan een eind worden gemaakt door de contractuele bepalingen en de samenwerkingsafspraken rond de toepassing van BIM uit elkaar te halen. Naar Brits voorbeeld worden de contractuele BIM-bepalingen opgenomen in een ‘BIM Protocol’ (een contractstuk) en de BIM-samenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken in een ‘BIM Uitvoeringsplan’. 

Informatieleveringsspecificatie

Het komt ook voor dat organisaties het BIM Protocol opvatten als de specificatie van de (BIM-)data die na oplevering moeten worden geleverd ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud. In dit verband is enkele jaren geleden door de BIR bedacht om hier de term ‘Informatieleveringsspecificatie’ (ILS) voor te hanteren. Een ILS wordt niet alleen gebruikt om de gewenste (BIM-)data na oplevering, maar ook tussentijdse dataleveringen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfasen te specificeren.

Deel deze pagina: